Kalbimde yalnızca Linux yer bulacak.

Linux Nedir?FCM: Firebase Cloud Messaging Nedir?

  • “Ekran mesajları” olarak düşünülen bildirim mesajları. Bunlar, FCM SDK tarafından otomatik olarak işlenen mesajlardır.
  • İstemci uygulaması tarafından işlenen veri mesajları.


AppImage, Flatpak ve Snap Linuxta en çok generic paket tipleridir

Dart Null Safety

Null Safety Nedir?


Sıkça Kullandığım Git Servisleri

Github


ZFS nedir?


Acılarınız hafifleyecek.

Tek Satırlık İfadeler ve Fonksiyonlar ile Tatlı Birlikteliği

Bu gibi bir ifade işleri bayaa kolaylaştıracaktır...
…veya bunun gibi bir ifade…


Dosya yönetim sistemleri işletim sisteminin kurulması ve disklerin çeşitli amaçlarla kullanılması için kullanılır.


Dosya Yönetim Sistemleri işletim sistemlerinin en temel yapılarından birisidir.

Süleyman Poyraz

A comrade devoted to Open Source. Studying @AGU COMP

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store